ท่องเที่ยวอยุธยา ไหว้พระ ชมวัง ขี่ช้าง เดินเล่นตลาดน้ำ
แท็กซี่ไปเที่ยว อยุธยา
บริการแท็กซี่เหมาทัวร์ กรุงเทพฯ- อยุธยา หรือจังหวัดอื่นๆ
 กรุงเทพฯ-อยุธยา ไปกลับ เที่ยวเต็มที่เต็มวัน ราคาพิเศษ 2,300 บาท
ไหว้พระอยุธยา ไปตลาดน้ำอโยธยา ขี่ช้าง 
  แท็กซี่อยุธยา แท็กซี่ไปอยุธยา อยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปเช้าเย็นกลับ ถ้าเริ่มจาก กรุงเทพฯที่แรกคือ
พระราชวังบางประอิน
 แท็กซี่ไปเที่ยวอยุธยาแท็กซี่ไปเที่ยวอยุธยา
พระราชวังบางประอิน    Location: 
ประวัติความเป็นมา พระราชวังบางปะอิน มีประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพชรที่ 5 พ.ศ 2172 ถึง 2199 เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลนในลำแม่น้ำเจ้าพระยา ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าปราสาททอง เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติแต่หญิงสาวชาวบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงพบเมื่อครั้งเสด็จ พระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งแล้วเกิดล่มตรงเกาะบางปะอิน เมื่อพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ในปี 2173 ต่อมาในปีพ.ศ 2175 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งบนเกาะบางปะอินตรงบริเวณเคหสถานเดิม ของพระมารดา พระราชทานชื่อว่าวัดชุมพล นิกายาราม และให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะ เป็นที่สำหรับเสด็จประพาสและทรงสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่าพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ พระราชวังแห่งนี้คงเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา 2310 เป็นต้นมา
พระราชวังบางปะอิน ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับมีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพระริมน้ำเป็นต้น ต่อมาในรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำเงียบสงบร่มรื่นและเคยเป็นที่ประทับประพาสของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาก่อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นดังนั้น ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับที่ต้อนรับพระราชทานและพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราว
(ข้อมูลข้างต้นนี้คัดลอกมาจาก โบรชัวร์แผ่นพับพระราชวังบางปะอิน)
พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้าง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พ. ศ. 2175  โดย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยรกร้างไว้ระยะหนึ่งแต่กลับมา บูรณอีกครั้งสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่ปัจจุบัน สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ความสวยสดงดงามของสถานที่ และข้าวของเครื่องใช้ ของกษัตริย์องค์ ก่อน ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 นถึง 16.00 น
ประกาศจาก สำนักพระราชวังบางประอิน BANG PA-IN PALACE
ประกาศพระราชวังบางประอิน
ประกาศพระราชวีงบางประอิน
( ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างกางเกงยีนส์ขายาว ที่มีรอยขาดโดยการตกแต่ง ยังไม่อนุญาตให้เข้า)
 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิงวรวิหาร Location: 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีจุดเด่นสำคัญคือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา
 
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล Location: 
ประวัติความเป็นมาวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เดิมพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมื่อพ.ศ 1900 สำหรับ เป็นสำนักของพระสงฆ์ ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระ วันรัตนมหาเถรในลังกาทวีป เรียกนามนิกายนี้ว่า "คณะป่าแก้ว" จึงได้นามว่าวัดป่าแก้ว ต่อมาคนทั้งหลายพากันเลื่อมใสบทเรียนพระสงฆ์นิกายนี้ก็เจริญแพร่หลาย พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัต หน้าหมี ตำแหน่ง เป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธไสย โฆษาจารย์ เป็นอธิบดีสงฆ์ ฝ่ายคัน ถ้าธุระคือสังฆราช ฝ่ายซ้าย และวันนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชจึงได้ชื่อว่า วัดเจ้าพระยาไทย สำหรับพระอุโบสถของวัดนี้ พระเฑียรราชาเคยไป เสี่ยงเทียนอธิษฐานแข่งบารมี กับขุนวรวงศาธิราช ก่อนที่จะได้ราชสมบัติในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหาอุปราชาแห่งพม่าได้ยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ. ศ. 2135 ไม้ปราบปรามเมืองไทยไว้ในอำนาจสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพออกไปต่อสู้ข้าศึก จนได้ชนช้างกับพระมหาอุปราชาที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะทรงฟันคู่ต่อสู้สิ้น พระชนม์บนคอช้าง แต่ครั้งนั้นไม่สามารถ จะตีกองทัพของข้าศึกได้แตกแยกยับเยินไปได้ เนื่องจากกองทัพต่างๆติดตามไปไม่ทันพระองค์ ครั้งเมื่อเสด็จการสงครามแล้วสมเด็จนเรศวรมหาราชจึงทรงพิโรธแม่ทัพนายกองเหล่านั้น จะให้ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไปไม่ทันเสียให้หมด สมเด็จพระวันรัตน วัดป่าแก้ว ถวายพระพร ขอพระราชทานโทษไว้ แล้วทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติติยศที่ได้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นที่วัดนี้ขนานนามว่าเจดีย์ ชัยมงคลต่อมาจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดใหญ่ชัยมงคล (ข้อความที่กล่าวมานี้ คัดลอกมาจากป้ายที่ติดตั้งอยู่ในวัด)
 
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา
หมู่บ้านช้างอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยา Location: 
 
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
แท็กซี่ไปอยุธยา
วัดมหาธาตุ Location: 
วัดมหาธาตุ
ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุลักษณะแผนผังของวัดสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นวัดกลางเมืองในสมัยอยุธยา ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า องค์พระปรางค์ประทานได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ 1917 ตรงกับ รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) แล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาล สมัยสมเด็จ พระราเมศวร ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม องค์พระปรางค์ก็ได้พังทลายลงมา ต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปรางค์ใหม่ ทั้งหมดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในปีพ.ศ 2 176 ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ 2310 วัดมหาธาตุแห่งนี้ถูกไฟไหม้เสียหายและถูกทิ้งร้างจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์พระปรางค์ประธานได้พังทลายลงมาอีกครั้งจนเหลือเพียงส่วนหารอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
 
วัดราชบูรณะ Location: 
วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิบดีราชที่ 2 เจ้าสามพระยา โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ 1976 นะ สถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยา ซึ่งทรงทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติจนสิ้นพระชนม์พร้อมกันส่วนบริเวณที่สิ้นพระชนม์โปรดให้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ขึ้น 2 องค์ เรียกว่าเจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดราชบูรณะ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดราชบูรณะมีฐานะเป็นอารามหลวงภายในวัดประกอบด้วยพระปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระปรางค์ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกในแนวเดียวกันนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์รายและวิหารรายประกอบอีกเป็นจำนวนมาก
 
 
 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ Location: 
 
 
แท็กซี่ไปเที่ยวอยุธยา
วัดมงคลบพิตร Location: 
 
แท็กซี่ไปเที่ยวอยุธยา
 วัดอโรคายา Location: 
 
แท็กซี่ไปอยุธยา

วัดชัยวัฒนาราม
 
วัดไชยวนาราม ตั้งฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การติดตะวันตกนอกเกาะเมืองอยุธยาในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้แต่เดิมเรียกว่า"วัดไชยยาราม"และ"วัดไชยชนะทาราม"เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในปีพ.ศ 2173 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยทรงสถาปนาเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวาส สถานของพระราชินีทรงสร้างเพื่ออุทิศถวายพระราชินี และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่มีชัยชนะต่อการรบกับเขมรสถาปัตยกรรมหลักซึ่งเป็นประธาน ของวัดได้แก่กลุ่มปรางค์ 5 องค์ล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีอาคารทรงปราสาทยอดอยู่กึ่งกลางและคุ้มครองระเบียงคดแต่ละด้านเรียกว่า"เมรุทิศ-เมรุราย"รูปแบบสถาปัตกรรมต่างๆตลอดจนแผนผังในการก่อสร้างโบราณสถานภายในวัดแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่รับอิทธิพลความเชื่อในแบบเทวราชราชาของขอมเข้ามาในรัชสมัยของพระองค์  วัดไชยวนารามเป็นโบราณที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคมพศ 2478
"ขอบคุณ บทความนี้ได้มาจาก หน้าวัดไชยวนาราม"
แท็กซี่อยุธยา
 
 
TAXI SERVICE
***ยินดีให้บริการ***
"เราพร้อมให้บริการ  โดยทีมงานไม่ส่งต่อ"แท็กซี่ ทั่วไป"
เราพร้อมให้บริการท่านด้วยความเต็มใจ
 
เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัดตลอด24ชม. 
บริการแท็กซี่เหมา แท็กซี่เหมาทัวร์ แท็กซี่พาท่องเที่ยว แท็กซี่เหมา ไปดูงานต่างจังหวัด
service taxi to other provinces nationwide.
Contractor taxi
 
Hotline call
 
098-562-2244
กดโทร
 
Line;iD taxi2